Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2024    Khi thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng tảo hôn (TH) và hôn nhân cận huyết thống ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã giảm nhưng vẫn còn nhiều điều rất lo ngại.    Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công toàn trình ( có văn bản kèm theo)    Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 20/05/2024, của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.    Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước công dân"    Chương trình thiện nguyện khám bệnh - phát thuốc- phát quà miền phí lần 81 tại Xã Đắk Plao    Xã Đắk Plao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã    Tình hình thực hiện Kinh tế - Văn hoá, Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2024 của xã Đắk Plao    Xã Đắk Plao tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024    XÃ ĐẮK PLAO THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

Triển khai thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Facebook
Twitter
Print

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về triển khai thức hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh tại báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 29/11/2023.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội ở địa phương,… tổ chức điều tra, cập nhật số liệu về người dân trong độ tuổi từ 15-60 còn mù chữ và tái mù chữ, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là trẻ em gái và phụ nữ, người dân tộc thiểu số; huy động và tổ chức mở các lớp xóa mù chữ cho người dân; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy xóa mù chữ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường vận động các già làng, trưởng bon, người có uy tín tại cơ sở cùng tham gia tuyên truyền, vận động học sinh đến trường, phổ biến tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để người dân hiểu và thực hiện tốt hơn; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn, bất cập ở cơ sở và định kỳ tháng 12 hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Tham mưu cấp có thẩm quyền về kinh phí thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho người dân tộc thiểu số, tạo cơ hội để người dân tộc thiểu số được học tập.

UBND các huyện, thành phố

Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 tại địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác xóa mù chữ để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc biết chữ (giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gia đình, xã hội).

Thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Quan tâm vận động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường; các em bỏ học trở lại trường học,… không để trẻ em độ tuổi học phổ thông phải tham gia các lớp xóa mù chữ; chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn đối với công tác xóa mù chữ. Cùng với phổ cập giáo dục các cấp, nhiệm vụ duy trì và củng cố kết quả xóa mù chữ phải được quan tâm đưa vào chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm ở địa phương; Kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm lồng ghép báo cáo về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

Xem thêm văn bản tại đây.

Huy Hoàng

Đánh giá bài viết này

Tin mới

GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP

Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2024

Khi thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng tảo hôn (TH) và hôn nhân cận huyết thống ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã giảm nhưng vẫn còn nhiều điều rất lo ngại.

Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công toàn trình ( có văn bản kèm theo)

Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 20/05/2024, của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước công dân"

Chương trình thiện nguyện khám bệnh - phát thuốc- phát quà miền phí lần 81 tại Xã Đắk Plao

Xã Đắk Plao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã

Tình hình thực hiện Kinh tế - Văn hoá, Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2024 của xã Đắk Plao

Xã Đắk Plao tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024